Podziękowanie

W imieniu własnym oraz społeczności szkolnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie serdecznie dziękuję Burmistrzowi Opoczna, Panu Dariuszowi Kosno oraz Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Panu Zdzisławowi Miękusowi za wyrażenie zgody na korzystanie z sal i pomieszczeń MDK w Opocznie podczas trwającego od czerwca do grudnia 2020 remontu budynku szkoły. Dzięki temu, pracownicy, rodzice, a przede wszystkim nasi uczniowie mieli możliwość normalnej pracy i nauki. W minionym roku udało nam się – w charakterze partnera -zrealizować wspólny z Muzeum Regionalnym w Opocznie, MDK i Gminą Opoczno projekt „Zagraj mi muzykancie”.  Szkoła – jako znacząca instytucja kultury – nadal otwarta jest na współpracę z Gminą Opoczno, Miejskim Domem Kultury w Opocznie oraz pozostałymi instytucjami promującymi kulturę  w naszym mieście.

Z wyrazami szacunku:

Małgorzata Zacharska

Dyrektor Szkoły

Życzenia

Zasady funkcjonowania szkoły

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 23 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1870) wprowadza się ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych polegające na wdrożeniu realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od dnia 26 października do 8 listopada 2020 r.

Małgorzata Zacharska
Dyrektor Szkoły

Zasady funkcjonowania szkoły

Informacja dla nauczycieli

Tematyka planowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 w ramach WDN.

  1. Statut szkoły – analiza zmian zgodnie z przepisami prawa. Nowelizacja statutu pod kątem niezbędnych regulacji prawa wewnątrzszkolnego związanych z epidemią.
  2. Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym – wskazanie konkretnych rozwiązań dotyczących oceniania w nauczaniu zdalnym.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowczych.