Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Natomiast do klasy pierwszej cyklu czteroletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 2. Szkoła może prowadzić dla kandydatów i rodziców nieodpłatnie poradnictwo obejmujące: informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia, działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych oraz wstępne badanie uzdolnień.
 3. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły składają wniosek w terminie wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły ( wniosek dostępny jest na stronie internetowej szkoły).
 4. Rodzice kandydata dołączają do wniosku zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
 5. Kwalifikacje kandydatów ocenia Komisja Rekrutacyjna – powołana przez Dyrektora Szkoły – na podstawie badania przydatności, zdolności muzycznych i predyspozycji do gry na danym instrumencie.
 6. Badanie przydatności dla kandydatów przeprowadza się w okresie od 1 marca do 25 czerwca 2022. Datę badania ustala Dyrektor Szkoły i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.
 7. Z przebiegu badania przydatności Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów i uzyskane przez nich oceny wyrażone w punktach w/g obowiązującej skali ocen. Na tej podstawie Komisja kwalifikuje kandydatów, którzy spełniają warunki do przyjęcia 
 8. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności i dostarczonej przez rodziców kandydata dokumentacji.
 9. Przewodniczący Komisji ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych / przyjętych do szkoły w ciągu 7 dni od zakończenia badania przydatności.
 10. Protokół z przeprowadzenia badania przydatności przechowywany jest w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia w danym cyklu.

Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie przeprowadzone zostanie w dniu 8 czerwca 2022. Przedmiotem badania są:

 • słuch melodyczny (powtarzanie dźwięków, powtarzanie krótkich melodii)
 • słuch harmoniczny ( określanie ilości dźwięków zagranych równocześnie, śpiewanie jednego z nich) 
 • poczucie tonalne (śpiewanie zakończenia „niedokończonej melodii”)
 • poczucie rytmu ( powtarzanie rytmu)
 • pamięć muzyczna ( powtarzanie dłuższych fragmentów melodii i rytmu)

Małgorzata Zacharska
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej  I stopnia w Opocznie