Rekrutacja

Harmonogram badania przydatności do pobrania

 

Regulamin rekrutacji

  1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek oraz odpowiednie zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych w terminie: od 1 lutego do 29 czerwca. Końcowy termin składania wniosku powinien przypadać najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony przez dyrektora szkoły termin przeprowadzenia badania przydatności i jest podany do wiadomości publicznej.
  2. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat, natomiast do klasy pierwszej cyklu czteroletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 10 lat i nie przekracza 16 lat.
  3. Szkoła może prowadzić dla kandydatów i rodziców nieodpłatne poradnictwo obejmujące: informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia, działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych oraz wstępne badanie uzdolnień.
  4. Kwalifikacje kandydatów ocenia się na podstawie badania przydatności, zdolności muzycznych i predyspozycji do gry na danym instrumencie.
  5. Badanie przydatności dla kandydatów przeprowadza się w okresie od 4 maja do zakończenia zajęć lekcyjnych.
  6. W celu przeprowadzeniu badania przydatności, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną w liczbie co najmniej 3 nauczycieli.
  7. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów i uzyskane przez nich oceny wyrażone w punktach w/g obowiązującej skali ocen. Na tej podstawie komisja kwalifikuje kandydatów, którzy spełniają warunki do przyjęcia.
  8. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje przewodniczący komisji w porozumieniu z dyrektorem szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności i dostarczonej przez rodziców kandydata dokumentacji.
  9. Przewodniczący komisji ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu 7 dni po zakończeniu badania przydatności.
  10. Protokół z przeprowadzenia badania przydatności przechowywany jest w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia w danym cyklu.

KLIKNIJ, ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ REJESTRACJI KANDYDATA