Historia szkoły

Aktem założycielskim Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie jest Zarządzenie nr 30 z 1983, wydane przez Ministra Kultury i Sztuki.

Od roku 1985, szkoła mieści się w budynku przy ulicy Piotrkowskiej 28. Stan prawny budynku, który – aktualnie w całości jest zajmowany przez szkołę – ustalony został ostatecznie – po długoletnich staraniach obecnej dyrektor szkoły – w 2016 roku.

W ciągu przeszło 35-letniej historii szkoły, uczęszczało do niej 896 uczniów, w tym 455 absolwentów. Dla wielu z nich muzyka stała się profesją lub pasją w ruchu amatorskim.

Założycielem i pierwszym dyrektorem szkoły w latach 1983-1999 był Edward Podlasek. Od 1 września 1999 r. szkołą kieruje Małgorzata Zacharska.

Grono pedagogiczne tworzy 15 nauczycieli. Pracownicy nie pedagogiczni to trzyosobowa administracja i dwuosobowa obsługa.

W roku 2011 odbył się gruntowny remont budynku. Aktualnie, w roku 2020 planowana jest termomodernizacja i kolejny remont.

Przez przeszło 35 lat historii, szkoła wypracowała sobie dobrą markę w środowisku lokalnym, gdzie pełni istotną kulturotwórczą rolę. Legitymuje się ogromnym dorobkiem, co stanowi istotny wkład w rozwój kultury w Polsce.