Rada rodziców

Kompetencje Rady Rodziców

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (opiekunów uczniów).
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice (opiekunowie) wybrani w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów szkoły, w każdym roku szkolnym.
 3. Skład ilościowy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który określa w szczególności:
  Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
  Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców
 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Do kompetencji Rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego.
 7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
 8. Zasady wydatkowania zgromadzonych funduszy określa Regulamin Rady rodziców.