Rada rodziców

OGŁOSZENIE

Prezydium Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie z dnia 24 stycznia 2022 r. 

Na wniosek Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie założony został rachunek bankowy w banku Pekao S.A. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców na wskazany poniżej numer rachunku bankowego:

48 1240 3129 1111 0011 1108 5528

Tytuł wpłaty: „Dobrowolna składka na Radę Rodziców”

Zgodnie z ustaleniami z zebrania Rady Rodziców z dnia 13 września 2021 składka w roku szkolnym 2021/2022 wynosi: 200,00 PLN za cały rok.

Prezydium Rady Rodziców


Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego kanału aplikacji WhatsApp dla Rady Rodziców PSM w Opocznie, czyli całej społeczności rodziców dzieci uczęszczających do Państwowej Szkoły Muzycznej w Opocznie. Głównym zadaniem tego kanału jest wprowadzanie sprawnej komunikacji i popularyzowanie wśród społeczności rodziców wszelkich tematów dotyczących istotnych wydarzeń i funkcjonowania naszej szkoły.

W celu dodania osoby do w/w kanału WhatsApp osoby zainteresowane proszone są o przesłanie SMS’a ze swoim imieniem i nazwiskiem na numer telefonu: 691 310 035 o treści: imię_nazwisko_PSM

Do kanału przypisany zostanie numer telefonu z jakiego wysłana została wiadomość.

Należy pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu aplikację WhatsApp.

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców PSM w Opocznie


Kompetencje Rady Rodziców

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (opiekunów uczniów).
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice (opiekunowie) wybrani w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów szkoły, w każdym roku szkolnym.
 3. Skład ilościowy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który określa w szczególności:
  Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
  Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców
 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Do kompetencji Rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego.
 7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
 8. Zasady wydatkowania zgromadzonych funduszy określa Regulamin Rady rodziców.