Samorząd uczniowski

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 6. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
  • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające do zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  • Prawo redagowania gazetki szkolnej
  • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
  • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu